<< Назад / Back

Еркесията отново на фокус

  На 20.11.2008 година от 16.00 часа в Конферентната зала на община „Тунджа” се проведе разширено заседание на Постоянна комисия „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура, вероизповедания, преименувания, спорта и туризма” към Общински съвет  „Тунджа”, на което бяха обсъдени проектът на Общинската стратегия за възстановяване и устойчиво развитие на националния културен паметник „Еркесията” като туристически обект и План за действие в периода 2007-2013 г.  
В заседанието взеха участие и директорът на Регионален исторически музей – Ямбол Илия Илиев, Стефан Бакърджиев -  археолог, Петър Димитров – главен художествен ръководител на ФА „Тунджа”,специалисти от общинска администрация „Тунджа” . Проектът на Стратегията бе представен от заместник - кметовете на община „Тунджа” Мариета Сивкова и Станчо Ставрев.
Г-н Ставрев запозна накратко присъстващите с целта на Стратегията и конкретните параметри, заложени в нея. Инж. Сивкова разясни как е възникнала идеята за нейното създаване и какви действия са предприети до този момент.
 Участниците коментираха идеята да бъде сформиран експертно – консултативен съвет от специалисти, които да подпомагат общината при изпълнение на Плана за действие. Този подход бе формулиран от кмета на община „Тунджа” Георги Георгиев в рамките на проведеното на 15 октомври 2008 г. публично обсъждане на програмния документ.  Обсъдени бяха възможностите за финансиране на конкретните действия по реализацията на Стратегията от донорски програми. Акцент бе поставен върху формирането на пълноценни и устойчиви публично - частни партньорства при осъществяването на конкретните дейности.
Срещата е част от инициативите, които община „Тунджа” инициира във връзка с популяризирането и  възстановяването на националния културен паметник „Еркесията”.