<< Назад / Back

ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА “ТУНДЖА”

 ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КУЛТУРЕН ПАМЕТНИК “ЕРКЕСИЯТА”
КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ
( участък, разположен на територията на Община Тунджа)
и

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 

( Р Е З Ю М Е )

 

 

 

Ямбол, 2008

Р Е З Ю М Е *

Представената за обществено обсъждане стратегия съдържа две части – стратегия и план за действие в периода 2008-2013 г. Тя е възложена от Община Тунджа след предварително поискано съгласие на Националния институт за паметници на културата (писмо № 2828/26.08.2008 г.)
Основната част на разработката се състои от седем отделни глави, в първата от които се разглеждат последователно: предназначението на разработката; целите които се поставят пред Община Тунджа; прави се критичен анализ на културното наследство и политиките на управление и пътищата за използването на културно - историческо наследство за целите на туризма в Община Тунджа. В тази глава се поднася аналитично и съществуващия чуждестранен опит (т.н. Адрианов вал в северна Англия посещаван годишно от 1 500 000 туристи).
В следващият раздел са разработени: особеностите на културните туристи; обектите на природното и културно-историческото наследство в Община Тунджа, улесняващи изпълнението на стратегията; културния туризъм ; международните тенденции и сегменти на развитието му, които ще окажат влияние върху избраната стратегия на Община Тунджа за ЕРКЕСИЯТА; използването на старобългарския укрепен вал ЕРКЕСИЯТА на територията на Община Тунджа за развитие на туризма; земеделието и културния туризъм; връзката между старобългарския укрепен вал ЕРКЕСИЯТА  и общностите около него; частите, които могат да бъдат отворени за посещение – първи етап. Възможностите за намеса са определени съгласно съществуващото към момента законодателство у нас; направен е обоснован  избор на възможност; местоположение и  отсечка от вала за реконструкция; даден е идеен проект за реконструкция на част от старобългарския вал ЕРКЕСИЯТА с проход, порта-кула и подвижен мост на територията на съвременната община “Тунджа”; както и достъпа до ЕРКЕСИЯТА .
_________________
* ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КУЛТУРЕН ПАМЕТНИК “ЕРКЕСИЯТА” КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ (участък, разположен на територията на Община Тунджа) и ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕръкопис , 154 страници с илюстрации и приложения. Ямбол 2008 (  договор № 76 от 8.08.2008 г. Община Тунджа - Международния търговски и културен център •Геопан• Бургас; приемо-предавателен протокол -19 септември 2008 г. )

©  Международен търговски и културен център •ГЕОПАН• (авторски колектив) 2008

Основен раздел от стратегията е посветена на интерпретацията на старобългарския укрепан вал ЕКРЕСИЯТА за целите на културния туризъм. Тук последователно са разгледани: интерпретацията и интерпретативната инфаструктура; ЕРКЕСИЯТА като символ; формалният аспект на интерпретация на ЕРКЕСИЯТА; музеите и интелектуалният достъп (роля на музеите за управлението на  старобългарския укрепен вал ЕРКЕСИЯТА); образованието; създаването на запазена търговска марка “ЕРКЕСИЯТА” и сертификати.
На тази основа се определени и непосредствените подходи на управлението на националния културен паметник, които стоят пред общината в следващите години. Те са: стъпаловидно поставяне на целите чрез краткосрочни планове за действие; достигане на определени управленски цели през следващите 10 години ( 2008-2018) и основни цели за Община Тунджа. Посочен е и  основния ограничител с дългосрочно въздействие върху целите, както и т.н. “ попътни” цели ( 2008-2013.) и потенциала на публично-частното партньорство.
Особен акцент е поставен на стопанисването на националния културен паметник и възможните подходи за осъществяването му. На основата на използван чуждестранен опит е откроена ролята на плана за управление. Последователно са разработени: координацията; спонсорирането; мониторинга и необходимите мерки относно качеството на изпълнението; обосновано е създаването на система за наблюдение и контрол (мониторинг); годишен доклад за напредъка ; публичност и стимулиране. Тук е посочена и проектирана ролята на  мемориален (награден) знак за ЕРКЕСИЯТА. Набелязани са необходимите проучвания и разширяване на разбирането за старобългарския укрепен вал; определяне и социализация на културното наследство на Обшина “Тунджа” в подкрепа на стратегията; анализ на инфраструктурата; определяне на обекти за културен туризъм; очертани са необходимите проекти за консервационно-реставрационни работи и адаптация на конкретни  паметници на културата; създаването на система за библиографско и информационно обслужване и др..
По предварително задание на Възложителя – Община Тунджа, в разработката се предлага за обсъждане и приемане план за действие в периода 2008 – 2013 г., необходимите организационни стъпки и възможния времеви план-график. Диагностицирани са (на основата на съществуващото законодателство и проучения чуждестранен опит) непосредствените задачи и дейности, които трябва да се извършат. В тази практическа част - безпорно търсена и най-полезна за всяко управление - съдържанието е разработено в избран вариант – водеща роля на Община Тунджа при спасяването на националния културен паметник и адаптирането му за целите на културния туризъм. Този вариант е избран като най-полезен за интересите на общината и населението.
Разработката е предадена в Община Тунджа в две версии: научно-приложна - снабдена с всички приложения (154 стр.) и управленски - предназначен за целите на Общинския съвет (100 стр.). Към първият вариант са приложени: СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМЛЕНО-ОКОПНИ ЗАЩИТНИ УКРЕПЛЕНИЯ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЪВ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА,  VII-X в. сл.Хр. (справка); СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ ПОГРАНИЧЕН ВАЛ ЕРКЕСИЯТА (календар на събития)  (VІІ – ХХІ ВЕК; РЕФЕРЕНЦИИ - ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА, ДОКУМЕНТИ И АВТОРСКИ РАЗРАБОТКИ; ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ СХЕМИ, ФОТОГРАФИИ, ИЛЮСТРАЦИИ И  КАРТЕН МАТЕРИАЛ, КАКТО И СПИСЪК НА; ЛИЧНОСТИТЕ, КОИТО СА ПОТЪРСЕНИ, ПРИВЛЕЧЕНИ И ПОДПОМОГНАЛИ РАЗРАБОТКАТА НА СТРАТЕГИЯТА И ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ТУНДЖА.
Неразделна, взаимосвързана със стратегията и плана за действие е издадената предварително карта-диплян в М 1:200 000 . Картата е успешен съвместен продукт на община Тунджа, Международния търговски и културен център “Геопан”, фирма “КартПроект” – Троян и софийския център за дизайн, архитектура, изкуство и нова медия  - “Поле”
Ръкописите и приложените схеми, фотографии, илюстрации и картен материал са предадени на дигитален и хартиен носител на  Община Тунджа, както следва: снимка на ЕРКЕСИЯТА; основни културни коридори и развитие на културните маршрути в Югоизточна Европа (карта); снимка на добре запазена част от ЕРКЕСИЯТА; карта на старобългарския укрепен вал ЕРКЕСИЯТА в Община Тунджа, Ямболска област в М 1:100 000, 2008 (Геопан & КартПроект); снимка на Адриановият вал в северната част на Англия в състояние към 2000 г. според плана на управлението му; трасето на Адриановия вал с дължина 117 км; карта съставена и издадена във Виена през 1896 г. по източници от австрийския и руския Генерален щаб от ген. А.Кривошиев; предварително проучване на потенциала за развитие на културно-исторически туризъм  в община  ... (таблица); предварително проучване за развитие на  културно-исторически туризъм в община... (таблица); списък на паметниците на културата в Община “Тунджа”, област Ямбол , (архив на Община “Тунджа”); том 1/3 “Стратегически план за развитие на българския туризъм – обобщения, м.ноември 2006 (таблица); напречни профили на Еркесията (по К. Шкорпил); перспективен изглед с проход, порта-кула, подвижен мост и стопански сгради (илюстрация към идеен проект); карта на магистрала Тракия – ЛОТ 3 и ЛОТ 4  (евентуално място за туристически информационен център за ЕРКЕСИЯТА); проект за мемориален знак в чест на основателя на Първата българска държава  хан Аспарух, автор Ст.Гацев, края на XX век. (авторски проект); дигитална реставрация на знак маркиращ старобългарския укрепен вал ЕРКЕСИЯТА в района на Община Тунджа. Знакът е съществувал до 1998 г., автор Коста Стоянов; указателна табела за посока финансирана от Княжество Монако на територията на Странджа; идеен проект за знак маркиращ трасето на ЕРКЕСИЯТА на територията на Община Тунджа през 500 м (авторски проект); запазената марка; проект за награден знак на ЕРКЕСИЯТА, автор Ст.Гацев, края на 80 години на XX век; ортогонален план на част от вала с проход, порта-кула и подвижен мост, М 1:200; напречен профил на вала по линия С1 – С , фасаден план на портата от изток, М 1:200; фасаден план на вала и портата по линия А-А1 от юг; фасаден план на вала и портата по линия Б-Б1 от север; напречен разрез на портата по линия Д-Д1 и профил на изкопа от запад М 1:200; напречен разрез на портата по линия Е-Е1 и профил на изкопа с подвижния мост от запад, М 1:200; план на покрива на портата, М 1:200; дигитална реконструкция на маркировката на старобългарския укрепен вал ЕРКЕСИЯТА в района на Община Тунджа (авторски проект).
Извън установената практика и договора, авторския колектив е поискал и получил независима експертиза за приложимост на стратегията и плана за действие в условията на Община Тунджа, в която се посочват пътищата за реализация и финансиране на мащабния проект в условията на членство на Р.България в ЕС.
Консултанти на разработката са: проф.д-р Димитър ОВЧАРОВ  и доц. Маруся ЛЮБЧЕВА  – член на Европейския парламент.

©  Международен търговски и културен център •ГЕОПАН• (авторски колектив) 2008
www.erkesia.geopan.org